Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Kalendarz raportów

Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka", "Emitent") informuję, że raporty okresowe Spółki przekazywane w 2018 roku, będą publikowane w następujących terminach:  
 
 Raporty kwartalne:  
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 11 maja 2018 r.  
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 roku - 10 sierpnia 2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 9 listopada 2018 r.  

Na podstawie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zarząd Emitenta zdecydował o niepublikowaniu raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r.  

Raport roczny:  
Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za rok 2017 - 21 marca 2018 r. 

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed datą przekazania raportu okresowego.